Hugo & Ingrid Olsson

Stiftelsen Hugo och Ingrid Olssons Donationsfond


förvaltad av Styrelsen för Föreningen Lantmannaskolas Målsmän


Hugo Olsson föddes den 1 september 1894 och dog den 1 november 1969 i en ålder av 75 år. Hans hustru Ingrid dog två år senare i juni 1971. Båda ligger begravda på Örja kyrkogård strax öster om Landskrona och äktenskapet var barnlöst.

Hugo Olsson var son till en lantbrukare i Örja församling strax öster om Landskrona som ägde jordbruksfastigheten Marietorp (Tullstorp 1:1 och 4:3) på ca 22 hektar förstklassig jordbruksmark med tillhörande mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader. Gården hade kommit i släktens ägo redan på 1700-talet. I sin ungdom hade Hugo en önskan om att utbilda sig till lantbrukare och hade ett stort intresse för lantbruket. Han avlade studentexamen i Landskrona 1913 och fortsatte sedan att studera juridik i Lund. Efter tingsmeritering i Södra Åsbo-Bjäre domsaga och tjänstgöring vid hovrätten över Skåne och Blekinge blev han stadsfiskal och sedermera advokat i Ängelholm.


Hugo Olsson hade länge som mål att överta fädernegården och utveckla den till ett mönsterjordbruk. Dessa önskemål blev aldrig förverkligade utan i stället valde han att genom testamente överlåta sin förmögenhet till en donationsfond. Av testamentet framgår bl.a.


”Utav stiftelsens behållna årliga avkastning, ……, lägges en åttondel till kapitalet, medan sju åttondelar såsom bidrag till fortsatta studier inom lantbrukets och husdjursskötselns område av styrelsen tilldelas duglig och välartad elev, vilken med framgång och i allo goda vitsord genomgått någon av Svalöfs Lantmannaskolas kurser.”


Efter av Kammarkollegiet beviljade s.k. permutationer har kretsen av potentiella sökanden – med samma krav som ovan - kommit att utvidgas till elever, som genomgått något av Skånes eller övriga Sveriges naturbruksgymnasier.


Förvaltaren av dödsboet efter Hugo och Ingrid Olsson sålde 1971 Marietorp till dåvarande Säbyholms Jordbruksaktiebolag, som i sin tur var ett dotterbolag till Sockerbolaget. Donationen mottogs därför 1971 i form av en aktieportfölj med ett värde på ca 600 000 kr. Fonden har sedan dess förvaltats av Föreningen för Svalöfs Lantmannaskolas Målsmän (”Målsmansföreningen”), som på den tiden var skolans huvudman. Under senare år har värdet på fondens tillgångar uppgått till över 229 miljoner kronor. Fondens tillgångar är i huvudsak placerade i svenska aktier och räntebärande värdepapper, vilket innebär att värdet fluktuerar med Stockholmsbörsens upp- och nedgångar.

Målsmansföreningens styrelse delar varje år - efter ansökan och enligt donators vilja - ut penningstipendier till skolornas elever. Totalt har stipendierna under senare år uppgått till 1 – 1,5 miljoner kronor årligen.